Kaisi Udumäe - Kuidas töötab eesti.ee?

Eesti.ee pakub usaldusväärset ja ajakohast infot ning e-teenuseid asjaajamise korraldamiseks riigiga. Sealt leiab mitmesugust vajalikku informatsiooni: kuidas taotleda isikut tõendavaid dokumente või kuidas luua ettevõtet. Eesti.ee lehelt saab ülevaate enda andmetest eri registrites, näiteks põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistused, riigieksamite tulemused või enda digiretseptid. Eesti.ee osakonnajuhataja Kaisi Udumäe räägib, kuidas riigiportaal töötab, tutvustab erinevaid eesti.ee lehel leitavaid teenuseid ja jagab muuhulgas vihjeid karjäärivalikuks eesti.ee näitel. Samuti tutvustab erinevaid rolle riigiportaali meeskonnas, pidades silmas teenuse elukaart ja arendusprotsessi.

E-tunni loomist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga