Rasmus Rask ja Riina Raudne - Kuidas arendada endas tulevikuoskusi?

Mõtestame koos õpilastega, kuidas arendada end tuleviku inimeseks. Räägime 21.
sajandi oskustest, alkoholi mõjust aju arengule ning sõltuvuste sh digisõltuvuse
tekkest. Tunniga toetatakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt
ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline tuleviku ühiskonnas edukalt
toimima.

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga