Tiiu Paas - Mina kui inimkapital?

Elukestev õpe on kujunenud ühiskondlikuks normiks ja inimene peab olema valmis kohanema uute olude ning tingimustega. Seda nii kriisis kui tavaoludes. On tavaline, et elukaare jooksul omandatakse mitu (kõrg)haridust ja siirdutakse tegutsema kardinaalselt teise valdkonda. Mida rohkem inimene teab ja oskab, seda edukamalt tuleb ta toime ning seda rohkem on tal ka võimalusi! Tagasi Kooli teeb käesolevas projektis koostööd soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantseleiga, kes korraldab palgalõhe tekkepõhjustega seotud ja majanduslikke mõjusid hindavat teadusuuringut InWeGe (Income, Wealth and Gender) koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli majandusteadlastega. E-tundi annab Tartu Ülikooli majandusteaduskonna professor Tiiu Paas.

    Tunnikava eelvaade pildina

    Töölehe eelvaade pildina

ei meeldinud
meeldis
meeldis väga